d'n Hadeejer september 2014

d’n HaDeejer | 15 bedrijf en naar hun toekomstvisie op het eigen bedrijf.” De gesprekken met de landbouwers was één van de onderdelen. Enkele andere deelstudies waren bijvoorbeeld archeologie en cultuurhistorie, beheer en onderhoud en een onderzoek naar recreatie. “De gemeente was hierin gesprekspartner. Het is natuurlijk prachtig als je bestaande wandelroutes en knooppunten kunt verbinden en verrijken in dit gebied,” aldus Bram. weDerzijDse inspiratie Naast de gemeente werd ook de firma Dijkhoff, als aanliggend grondeigenaar gesprekspartner. Léon Dijkhoff nam twee jaar geleden contact op met projectleider Bram. “Dijkhoff wilde uitbreiding van zijn bedrijfsterrein richting de Aa. Via de provincie zou hij gelden kunnen krijgen vanuit de NIMBY-subsidieregeling (Not In My BackYard). Ook Léon wilde graag dat de herinrichting van toegevoegde waarde was voor het gebied.” “Hier hebben we kansen gezien om met omliggende grondeigenaren iets moois te realiseren. Van hieruit is ook contact gelegd met de adviseur van erfgenamen familie Van den Bogaerde - van Terbrugge en met de huidige erfpachter, om na te gaan of de ideeën haalbaar waren,” vertelt Jan. “We wilden allemaal graag de entree van Heeswijk mooi maken en het dorpskarakter behouden. Dan is het geven en nemen, want het zijn ingewikkelde puzzels die je samen moet maken,” aldus Bram. Met het huidige plan wordt niet alleen de situatie tussen Dijkhoff en de bebouwing van Heeswijk heringericht. Voor het waterschap biedt het ook de mogelijkheid tot realisatie van de plannen richting kasteel Heeswijk, en maakt het de weg vrij voor een vervolgruiling, waarbij 3,5 ha. natuurcompensatie kan worden gerealiseerd. Voor de erfpachter heeft het waterschap twee mooie percelen dichter bij huis geregeld. gesprek Met oMwonenDen In het voorjaar van 2014 zijn de omwonenden via een brief uitgenodigd op het bedrijf van Dijkhoff, waarbij de eerste plannen werden gepresenteerd. Op grond van de input van de streek zijn er wijzigingen aangebracht. Waar nodig volgden er individuele gesprekken. “Je wilt gewoon dat de mensen het een goed plan vinden,” zegt Bram. “Je wilt hun zorgen wegnemen. Dan ga ik graag bij mensen langs en verwerk ik hun ideeën met potlood in een nieuw schetsje. Soms gaat het maar om iets kleins, zoals een poortje in een hek, waar wij zelf niet aan gedacht hebben. Voor de omwonenden wordt het door die aanpak ook hun plan.” positieve geMeenscHap Ook eerdere informatieavonden over de plannen van het waterschap in cc Servaes werden goed bezocht. “We moesten op zo’n avond zelfs stoelen bijhalen, er kwamen wel 80 tot 90 personen. Wij hebben Heeswijk-Dinther ervaren als een betrokken en positieve gemeenschap,” zegt Bram. Het project heeft veel raakvlakken met de verbreding van de N279 en de komst van de ontsluitingsweg Heeswijk-Dinther-zuid. “Door samenwerking en afstemming komen we ook met deze partijen tot steeds betere oplossingen,” merkt Jan op. “Alleen voor de inwoners is het soms lastig om te weten bij wie ze moeten zijn met bepaalde vragen. Wij gaan bijvoorbeeld niet over de vergunningshandhaving. Als we signalen opvangen, proberen we de mensen altijd door te verwijzen naar de juiste partij. Als waterschap dienen wij het algemeen belang.” tijDspaD Met de opgestelde inrichtingsvisie voor het gebied tussen de Kilsdonkse Molen en Kasteel Heeswijk heeft het waterschap een mooi streefbeeld klaar voor het hele gebied. “De uitvoer van de projectplannen zal echter niet in één keer gebeuren,” zegt Bram. “Het gedeelte tussen de Avensteinstraat en Dijkhoff laat nog even op zich wachten.” “Nog niet alle benodigde gronden zijn in eigendom van het waterschap,” aldus Jan. “Voor het gedeelte van de Kilsdonkse molen tot aan de Avensteinstraat kunnen we wel aan de slag.” Naar verwachting kan dit project in de eerste helft van 2015 starten. De maatregelen Doorsnede A Doorsnede B A B Nieuwe poel Nieuwe poel Struweel Doelsoorten: grasmus en geelgors Nieuwe poel Rietkraag Wandelpad Dempen Oude Aa Dempen Oude Aa Oude Aa tak als paaiplek voor vissen Graven nieuwe meander Doelsoorten: modderkruiper en bittervoorn Bospercelen Nieuwe poel Wandelpad onder nieuwe ontsluitingsweg Bossage voor variatie in beek In het projectplan wordt de aanleg van een ecologische verbindingszone (EVZ) aan de Aa beschreven. De EVZ moet geschikt zijn voor de doelsoorten als struweelvogels, de kamsalamander, heikikker, grote modderkruiper, kleine modderkruiper en drijvende waterweegbree. Er worden poelen gegraven en meanders aangelegd om variatie in stroomsnelheid te krijgen. Daarnaast wordt het beheer en onderhoud afgestemd op ecologische ontwikkeling. Ook recreatie wordt ingepast. Het beekdal moet beleefbaar zijn, en er wordt zo veel mogelijk aangesloten op bestaande recreatieve routes. Legenda De nieuwe Aa in vogelvlucht

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=