d'n HaDeejer mei 2016

beeld is niet mogelijk; dit zou ook niet passen bij het landschappelijke karakter van het plan. De contouren van het plan zijn bekend, maar de invulling staat nog open. Bouwplannen hoeven niet meer getoetst worden door de Welstandscommissie. Deze commissie is namelijk per 1 oktober opgeheven door de gemeente Bernheze. Alleen daar waar het oude kernen betreft, geeft zij nog een advies af. In de plaats daarvan is het beeldkwaliteitsplan gekomen. Daarin zijn de esthetische en functionele kwaliteitsnormen vastgelegd en wordt er aandacht besteed aan het belang van duurzaam bouwen. Inrichting gebied Op 1 juni wordt een verkavelingschets getoond. Met de nadruk op schets; deze dient als basis voor de definitieve uitwerking. Thijs: “Als voorbereiding op dit plan zijn ook de waardevolle landschapselementen geïnventariseerd zoals bomenrijen en houtwallen. Deze blijven zoveel mogelijk behouden en ook de zichtlijn richting kerk willen we intact laten. Het idee is om aan te sluiten op de bestaande wegenstructuur, maar ook daar zijn aanpassingen mogelijk.” Dit alles, inclusief de voorgestelde parkeercapaciteit, is opgenomen in het beeldkwaliteitsplan. Planning 1 juni 2016: Informatieavond in ccServaes, georganiseerd door de gemeente en Stichting Actief Burgerschap. Daarin komen onderstaande onderdelen aan de orde. • Presentatie plan Rodenburg inclusief verkavelingsvoorstel. • Bespreking beeldkwaliteitsplan als onderdeel van het bestemmingsplan. • Bekendmaking grondprijzen. • Voorlichting over ‘alternatieve’ manieren van financiering bouwprojecten. • I nformatiestands met adviseurs op het gebied van financiering, bouwen, duurzaamheid; makelaardij en vertegenwoordigers van de gemeente en Stichting Actief Burgerschap. • Mogelijkheid tot het stellen van vragen 1 oktober 2016 IJkpunt, dit is het moment waarop alle verzoeken en initiatieven geïnventariseerd worden en in beeld gebracht. 4e kwartaal 2016 Vaststelling bestemmingsplan Rodenburg door de gemeenteraad. Begin 2017 Bouwrijp maken / Uitgifte c.q. verkoop gronden. Begin/medio 2017 Verstrekken omgevingsvergunningen om te mogen bouwen. Communicatie “Tussentijds wordt er regelmatig gecommuniceerd over de voortgang van de plannen. De manier van communicatie hangt ook af van de interesse voor dit project,” aldus Thijs. Zeer waarschijnlijk worden de mensen ook via de website Hadeejer.nl geïnformeerd. Tussen 1 juni en 1 oktober zijn Melissa en Thijs aanspreekpunt voor vragen. Er is ook een duidelijke rol weggelegd voor Stichting Actief Burgerschap en dan met name voor de werkgroep ‘bouwen en wonen’. Vanaf nu vindt er daarom periodiek afstemming plaats tussen de gemeente en de stichting, over het verloop van de plannen. 1 juni Informatieavond in ccServaes 19.00 - 19.30 Inloop 19.30 - 20.00 Algemeen informatief gedeelte Vanaf 20.00 ‘Marktplein’ waarbij veel interactie mogelijk is tussen alle aanwezige partijen, inclusief een hapje, drankje en muziek. Bij goed weer in de ‘Ontmoetingstuin’. Contactgegevens Antoon Verhaak secretariaat Stichting Actief Burgerschap: mailadres a.verhaak@home.nl Melissa van Driel en Thijs van Kessel van de gemeente Bernheze: telefoon 14-0412 d ’ n hadee j er 15

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=