d'n Hadeejer november 2011

Groeten, Niek NIEK VERSTEEGDE (27) STUDEERT GENEE SKUNDE EN WIL GRAAG TROPENARTS WORDEN OM IN ONTWIKKELINGSGEBIEDENTE KUNNENGAANWERKEN. HET AFGELOPEN JAAR HEE FT HIJ INTANZANIA STAGE GELOPEN Alsikéénwoordgebruikommijnervaringeni nTanzaniateomschrijvendanisdat:indrukwe kkend!Denatuur:vanjungle totwoestijn,vankoraalriftotberglandschap ,vaneilandtothoogland.Demensen:vanMa saaitotrijkezakenman,van blankeexpattotaidswees.Decultuur:vaneind elozegastvrijheidtotweergalooswredeverge ldingsactie,vantrouweloze polygamietothondstrouwevriendschappen .Detegenstrijdigheidenveelzijdigheiddiejeh ieropiederevierkantemeter tegenkomtisbizar,overweldigendenoverdon derend.Hetjaagtjehoofdophol,maartegelijker tijdgafhetmijeenongekende rust om op deze plek te wonen en werken. VoormijnstudiezatikinSengerema,eenstad jemetongeveer50.000inwoners.InhetSeng eremadesignatedhospital liep ik stage, waar ik in feite voor het eerst z elfstandig als arts functioneerde. Alhoewel ik dit fantastisch leuk vond, washetookeenvandemoeilijksteenheftig steervaringendieikooithebmeegemaakt. Alhoewel ikruim5jaar lesen stagehadgehadommevoor tebereidenop hetwerkalsarts, vond ikhet indepraktijk lastigominéénkeerdevolle verantwoordelijkheidtedragenovermijnwer kalsarts.Plotswordjegebombardeerdtotvera ntwoordelijkeovertientallen doodziekemensenmetziektendiejenognoo iteerderhebtgezien.Enjemoetmetveelmind ermiddelendaninNederland een diagnose stellen en mensen beter ma ken, zonder dat je daarbij kan terugvallen op ervaren collega’s. Als je de problemenbij het werk op een rij z et lijkt het een gegarandeerd recept voor fr ustratie en in feite is het dat ook.Maarhetbijzonderevondikvooraldatd epositieveervaringenzoveelgroterzijndatd efrustratiedaarvolledigbij verbleekte (en dat zeg ik niet alleen omda t ik mijn vriendin daar heb ontmoet). Eenvandeleuksteervaringentijdensmijnsta gewasnetvoorikverdergingreizen.Ikkwams amenmetAnne,eenandere co-assistent,bijeen40jarigedamediebehoorlijkziekwas.Ondanksbehandelingknapte zeniet goedopenwas ze somswat suf. Na o verlegbeslotenAnne en ik datwe een ruggenprikmoestendoen.Annehadditnog nooiteerdergedaanenikverschillende keren, dus besloten we dat Anne het onde r mijn toezicht zou doen. Na de nodige voorbereidingenhaddenweallesklaarstaan .Verdovingiserniet,maardeTanzanianen blekenkeeropkeerzondertekunnen,dusoo kdezekeerginghetzo.Naeenenigszins moeizameruggenprikkondenwetevredenz ijnmethetresultaat:eenhelderevloeistof waarmeeeenhersenvliesontstekingonwaar schijnlijkwerd.Enigszinsopgeluchtdathet geluktwas,stondenwebijhetbedinhetSwah iliuitteleggendathetgeluktwasendatwe tevredenwaren,toendezedameonsvolledigmetstomheidwistteslaan.Halverwegeonze uitlegduwtzeplots1.000shilling(1euro)ino nzehand,alseensoortbedankjevooronze goeieservice.Zelfsna2keerweigerenstondz eernogopdatwehetgeldaannamenenpas toenwehetlaterterugkwamenbrengenaccep teerdezijhet.Onvoorstelbaardateenvrouw, diewaarschijnlijkgeencent temakkenheef t, ditgeldzomaar aanbiedt.Ofhetpuur als bedankjebedoeldwas,alsomkoping,ofalsn ogietsandersweetikniet,maarvoormijwas het een surrealistische mooie ervaring. Tientallen ervaringen zoals deze hebben er toe geleid dat ik heb gekozen om tropenarts te worden en dat ik nu nog bezig ben met het ondersteunen van dit ziekenhuis met een stichting (www.stichtingvsh.nl) die ik heb opgericht met een paar vrienden van daar. Al met al een ervaring die ik iedereen kan aanraden. ‘Tegenstrijdigheid op iedere vierkante me ter’ ‘‘Halverwege onze uitleg duwt ze plots 1.000 shilling in onze hand’ In de rubriek “HaDeejers over de grens” kri jgen jongeren de gelegenheid iets te vertellen over hun verblijf in het buitenland. Wil jij je ervaring en met ons delen of ken je iemand die we kunnen ben aderen? Stuur een berichtje naar: redactie@hadeej er.eu Hadeejers over de grens TANZANIA Jonge Afrikaanse vrouw die met veel pijn en moeite met een ton water tegen een berg op rijdt 25 | november 2011

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=