d'n Hadeejer maart 2011

In de rubriek “HaDeejers over de grens” krijgen jongeren de gelegenheid iets te vertellen over hun verblijf in het buitenland. Wil jij je ervaringen met ons delen of ken je iemand die we kunnen benaderen? Stuur een berichtje naar: redactie@hadeejer.eu Wij zijn Merlin van Esch (23 jaar) en Susanne Jacobs (24 jaar). We werken voor drie maanden vrijwillig in kindertehuis Casa Hogar San José, in Colima, Mexico. Waarom hierheen? Hetisaltijdeendroomvanonsgeweestomee ntijdjeinhetbuitenlandtewonen.Wehadde nhetideeomeenlangerevakantiete nemendannormaal.Maartoenweopdesitev anStichtingAmiguitoterechtkwamen,werd enweenthousiastomtegaanwerken als vrijwilliger. Na wat mailcontact met de o rganisatie kwamenwe er pas echt achter da t dit belangrijker is dan een vakantie. Daarom hebben we ons aangemeld om on s in te zetten voor de kinderen. Casa Hogar San José Omervoor te zorgendatwe zo snelmogelij k kunnencommuniceren, krijgenwe4dage n indeweek, 2uur per dagSpaanse les.Het tehuiswordtbegeleiddoordeNede rlandseStichtingAmiguito. Erzijnzo’n65kin dereninhet tehuis indeleeftijdvan 5 tot 16 jaar. De kinderen gaan naar het teh uis, omdat er niemand in hun omgeving is die voor ze kan zorgen, want vader zitbijvoorbeeld indegevangenis, of deoud ers zijngescheidenen/ofmoederheeftgee ngeld. StichtingAmiguitoprobeert zoveelmogelijk kinderen inhetweekendo nder tebrengenbij opa, oma, tante, oomof tocheenvader ofmoeder. Familie is heel belangrijk voor een kind, dat vaak nie t eens begrijpt waarom hij hier naar toe wordt gebracht. De kinderen worden goedverzorgdophettehuis.Degenendiena arschoolmoeten,wordenerheengebracht; dagelijkskunnenzedoucheneneris voldoendeeten. Erwordenzoveelmogelijk activiteitenmet zegedaan.Tochwillende k inderen liever bij een familielidzijn, ookalhebbenzehetdaarslechter.Bij sommigenishetnietmogelijkomzebij familieofk ennissenonder tebrengen.Voordie kinderenwillenwegraagiets leuksorganise ren. Eendagjenaardedierentuin,naardebi oscoop,of lekkerergenszwemmen. Dankzijhetgesponsordegelddatwehebben ingezameldbijo.a.eenoptredenvandeHerrieDavidsonBandendevoorstellingen vantoneelverenigingKantlijn,kunnenwed itdoen.Bedankthiervoornamensons,desti chtingenvooraldekinderen.‘Hetiste duur om voor elk kind een apart setje ond ergoed te kopen’ Zehebbenhetafentoebestmoeilijk.Stichti ngAmiguitoiseenarmeorganisatieenmoe thetvooralhebbenvanvrijwilligers, stagiairesendonaties.Zewarendusookerg blijmetdekledingdieSterrinheeftgedoneerd,aangezienhetteduur isomvoor elkkindeenapartsetjeondergoedtekopen .Voordegenedieeendonatiewildoen,hebb enwijbijdeRabobankeenrekening geopendondernummer15.88.52.737tnv.WeeshuisColima.Dezerekeninghebbenwij s peciaalgeopendvoordekinderen. Wat doen we zoal met de kinderen? Elkedagbrengenweeenaantal kinderennaar school. Zodrawehier vanterugzijn, help enweeenhandjemee indekeuken. Wedoendeafwasenbrengenhetetenrondv oordeanderekinderen.Om10.00uurbeginn enwemetdeactiviteiten.Deenedag hebbenwe‘actividades’. Jegaatdanmet3ki nderenknutselen.Wekunnenzelfbepalenwatwemetzegaandoen.Wehebben vandeMarskramerspullengekregendiewe hiergoedvoorkunnengebruiken.Deanderedaghebbenwe‘educativo’.Hetisde bedoeling dat we de kinderen leren lezen, tellen, rekenen en schrijven. Ook dat geb eurt in groepjes van 3 kinderen. Criminaliteit Mexico isde laatstetijdvaakslecht inhetnie uwsgekomenvanwegedrugscriminaliteit. Hierwillenwij hetnietoverhebben. Colima isdeveiligsteenkleinstestaat inhet westenvanMexico.WewillenjulliedemooiekantenvanMexicolatenzien.Want het is een prachtig land. Groetjes van Merlin & Susanne Colima, Mexico www.merlinsuus.waarbenjij.nu HaDeejers over de grens Mexico Vrijwilligerswerk in een ‘prachtig land’ 21 | maart 2011

RkJQdWJsaXNoZXIy MjU2Mzc=