Jammer maar waar:
onbegaanbaar trottoir
Als je vanaf de Jumbo naar de Balledonk wandelt, dan heb je
een probleem. Langs de woning heb je nog een prima voetpad
van ruim één meter breed, maar dat versmalt plotseling tot een
halve meter. Het stuk tot aan de bushalte is bovendien helemaal
overwoekerd door gras, brandnetels, struiken en een niet bijge-
houden meidoornheg. De voetganger móet daar de rijbaan op
of oversteken. Ook voor het verkeer dat uit de Balledonk komt,
is er zeer slecht zicht op het verkeer van rechts. Een beetje on-
derhoud zou hier zeker op zijn plaats zijn.
Wordt vervolgd?
Tekst: Gertjan Arts Foto’s: René Kuijs
Concreet dorpsontwikkelingsplan begin volgend jaar klaar
IDOP Heeswijk-Dinther gaat van start
“Een grote initiatiefgroep is twee maal bij elkaar geweest, een
keer in de vorm van een startbijeenkomst (in maart van dit jaar,
hierover is in de Hadeejer gepubliceerd), een maal om tot de
keuze voor een ondersteunend bureau te komen (in juli). Die
keuze is inmiddels gemaakt. Adviesbureau De Beuk gaat het
IDOP-proces begeleiden. In de persoon van Eduard van Vlo-
ten. Hij zal onze buitenboordmotor zijn en ons scherp hou-
den om tot de juiste keuzes voor de toekomst van ons mooie
dorp te kunnen komen. Binnenkort kan iedereen met De Beuk
en met Eduard kennis maken. En dat zullen bijzondere mo-
menten zijn. Zo gaat De Beuk onder andere op zoek naar de
‘knooppunten’ in onze gemeenschap (de informele netwer-
ken, die de kracht van Heeswijk-Dinther bepalen), gaat u mee
praten via de Ik-Vertel-Mee videozuil en gaan we - in span-
nende werkvormen - diverse scenario’s voor het Heeswijk-
Dinther van 2025 ontwerpen en beoordelen. Als je je toekomst
probeert te ontdekken, weet je vervolgens ook wat je vanaf
vandaag moet gaan doen om die toekomst ingevuld te krij-
gen. Uiteindelijk ligt er (begin 2011) een plan dat van ons al-
lemaal is en concreet genoeg om ermee aan de slag te gaan.
Het college van B enWheeft een subsidie van 15.000 Euro inmid-
dels verleend, onlangs is voor nogeens 15.000Euroeen subsidie-
aanvraag bij de provincie Noord-Brabant ingediend. Dat maakt
samen een leuk bedrag om tot een inspirerend en creatief plan
voor ons dorp te komen. Dat zal ook nodig zijn. Heeswijk-Dinther
moet immers ook over 20 jaar nog een dynamisch dorp zijn!”
Vanaf dit nummer zal er iedere maand een
stuk over het IDOP-HD in de HaDeejer verschij-
nen. Voor informatie: gertjanarts
@
msn.com
In vorige HaDeejers hebben we bericht over de voor-
bereidingen van een Integraal Dorpsontwikkelings-
plan (IDOP) voor Heeswijk-Dinther. Dat begint steeds
meer vorm te krijgen. Een van de initiatiefnemers,
Gertjan Arts, doet verslag van de laatste ontwikke-
lingen.
IDOP-HD
21 | september 2010
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...36