helemaal aangepast om zo goed mogelijk individueel onder-
wijs mogelijk te maken. En niet alleen in Heeswijk-Dinther heeft
Fred zijn bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het basison-
derwijs. Hij werkte ook in het openbaar onderwijs in Heesch
en had zijn inbreng in het samenwerkingsverband van Weer.
Samen Naar School in de regio. Daarin wordt een poging ge-
daan om álle kinderen in het basisonderwijs mee te nemen,
ook die kinderen die vroeger naar het Speciaal Onderwijs gin-
gen. Door alle inspanningen is dat redelijk goed gelukt. “Ik vind
dat ook de grote verworvenheid van de afgelopen 40 jaar,”
zegt Fred. “Dat zoveel mogelijk kinderen, al of niet met spe-
ciale hulp (het zogenaamde rugzakje), in hun eigen omgeving,
met hun sociale contacten in de straat, in de wijk en in het
dorp, samen de basisschool af kunnen maken.”
Om álle kinderen optimale kansen te bieden was een sterke
aanpassing van het ‘ouderwetse’ onderwijs noodzakelijk. Fred
vond (en vindt) het de uitdaging om die nieuwe wegen te ont-
dekken en toe te passen. “Hoewel ik me achteraf wel eens
realiseer dat ik soms te hard ging, zowel voor de ouders als
voor het personeel,” moet hij bekennen.
Problemen
Hoewel hij met trots en redelijk tevreden terugkijkt op het werk
dat is verricht, heeft hij toch wel een aantal zorgen over het
huidige onderwijs.
De kwaliteit van de opleiding voor leerkrachten (PABO) vindt
Fred verontrustend. “Een leerkracht moet goed instructie kun-
nen geven, goed kunnen uitleggen, zeg maar. Dat is een voor-
waarde voor goed onderwijs. Pas daarna kun je kinderen zelf op
ontdekkingstocht sturen.” En hij heeft moeten constateren dat
hij bij nieuwe leerkrachten ontzettend veel tijd kwijt is om ze als
het ware op te leiden tot goede leerkrachten. “Coachend leiding
geven heet dat tegenwoordig,” zegt hij lachend. “Het komt er
soms op neer dat de directeur doet wat de PABO nalaat.”
Een tweede probleem vindt hij de vervrouwelijking van het on-
derwijs. “De Bolderik telt nog 1 1/2 man in de personeelsgele-
deren. Vooral vanaf een jaar of 9 - 10 hebben kinderen behoef-
te aan meerdere rolpatronen, ook op school.” Fred wijt dat aan
de geringe carrière-mogelijkheden (een school is natuurlijk een
platte organisatie) en aan het ten onrechte ontstane slechte
imago van het onderwijs.
Maar problemen zijn er om te overwinnen. “En als je
écht wilt kun je in het basisonderwijs toch wel veel
positiefs bereiken,”aldus Fred. “Kijk maar naar De
Bolderik. Want bij de laatste inspectie kregen we
een super rapport, zowel voor de manier van
lesgeven als voor de resultaten,” kan hij niet
laten trots te vertellen.
Toekomstplannen
Het woord geraniums komt in Fred Len-
nings zijn dagelijks woordenboek niet
voor. Zeker niet om achter te gaan zitten.
Gezien zijn toekomstplannen is er van
een zwart gat geen sprake. Op de eerste
plaats wil hij opa zijn. Hij is betrokken bij
zijn twee zoons en helemaal bij zijn twee
kleinkinderen. Daar wil hij graag veel tijd
aan besteden. Verder zal hij als vrijwilliger
op het kasteel Heeswijk een rol blijven spe-
len. En hij treedt binnenkort toe tot het bestuur
van Heemkundekring De Wojstap. Zo kan hij zijn
achtergrond als historicus nog eens gebruiken en
zijn belangstelling uitkuren. Hij zou graag de Histori-
sche Canon van Heeswijk, Dinther en Loosbroek willen
vertalen voor de bovenbouw van het basisonderwijs in onze
dorpen. Het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan.
Verder zal hij zich niet meer bezighouden met het onderwijs.
Alleen heeft hij zijn team beloofd dat ze wel een beroep op
hem kunnen doen voor geschiedenislessen.
Reünie
Op vrijdag 15 oktober aanstaande is er ‘s avonds een gro-
te reünie georganiseerd, waarvoor zeer veel belangstelling
is. Dat is een begin van de viering van het 25-jarig bestaan
van De Bolderik en wordt nu gehouden in verband met het
afscheid van de directeur. Op 19 oktober is het afscheidsfeest
op school en ongetwijfeld zal Fred Lennings dan in het zonne-
tje worden gezet voor de vele verdiensten voor het Heeswijk-
Dinthers onderwijs.
19 | september 2010
‘Elk kind dat zijn eigen ontwikkeling kan volgen is winst’
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...36